Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Nadzór nad lasami niepaństwowymi w Nadleśnictwie Sulęcin

Nadleśnictwo Sulęcin na mocy zawartych porozumień z starostami powiatów Sulęcin i Międzyrzecz sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi.

Całkowita powierzchnia lasów nadzorowanych w Nadleśnictwie wynosi 138,86 ha. W ramach zawartych porozumień Nadleśniczy zobowiązany jest do następujących spraw i czynności:

1. Cechowania drewna i wystawiania właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego drewna (art. 14a ust. 3 ustawy)

2. Nadzorowania wykonania decyzji wydanych na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobionych o powierzchni do 10 ha poprzez wykonywanie lustracji drzewostanów i oceny sposobu prowadzenia gospodarki leśnej przez właścicieli lasów.

3. Nadzorowania wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów (art. 22 ust. 5 ustawy) poprzez wykonywanie lustracji drzewostanów i oceny sposobu prowadzenia gospodarki leśnej przez właścicieli lasów.

4.Nadzorowanie wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasu w lasach, dla których nie było opracowanych planów urządzenia lasu w dniu 1 stycznia 1991 r. i nie opracowano ich do dnia wykonania czynności nadzorczych (art. 79 ust. 3 pkt 2 ustawy).

Poza sprawami wymienionymi w ust. 1 Nadleśniczy zobowiązuje się przygotować materiały niezbędne do wydania decyzji administracyjnych w następujących sprawach:

1. Określenie dla właścicieli lasów zadań na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy w przypadku nie wykonania przez nich:

      - zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu rozprzestrzenianiu się    pożarów (art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy)

      - zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się rozprzestrzeniających organizmów szkodliwych (art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy)

      - ochrony gleb i wód leśnych ( art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy).

2. W przypadku braku działania ze strony właścicieli lasów - nakazywania im wykonania obowiązków  i zadań na podstawie art. 24 ustawy dotyczących trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania ( art. 13 ust. 1 ustawy), takich które wynikają z uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzji wydanej na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy.

3. Ustalania wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasu w lasach, dla których nie było opracowanych planów urządzenia lasu w dniu 1 stycznia 1991 r. i nie opracowano ich do dnia wykonania czynności nadzorczych ( art. 79 ust. 3 pkt 2 ustawy)