Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu (OCHK) obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Zagospodarowanie tych terenów powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych.

Na terenie Nadleśnictwa Sulęcin leżą trzy obszary chronionego krajobrazu:

OCHK - ,,8B - Dolina Jeziornej Strugi"

Obszar o powierzchni 5 708 ha. Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym obszaru jest Uchwała Nr XLV/534/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z dnia 3 marca 2014r., poz. 564).

Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie wartości przyrodniczo -rekreacyjno-historycznych malowniczego kompleksu leśnego buczyn Łagowsko-Sulęcińskich. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Sulęcin OCHK zajmuje wschodnią część Obrębu Sieniawa - krajobraz urozmaicają liczne jeziora i torfowiska, rzeźba terenu, w tym głębokie rynny polodowcowe. Do najciekawszych obiektów przyrodniczych na terenie OChK należą użytki ekologiczne, liczne źródliska,  występujące chronione i rzadkie gatunki roślin (m.in. storczyki, rosiczki) i zwierząt (m.in. bocian czarny, puchacz, bielik). Do cenniejszych obiektów kulturowych należą średniowieczne osady, kamienne kościoły oraz  stanowiska archeologiczne.

OCHK - ,,9 - Pojezierze Lubniewicko-Sulęcińskie"

Obszar o powierzchni 14 917 ha. Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym obszaru jest Uchwała Nr XLV/534/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z dnia 3 marca 2014r., poz. 564).

Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie wartości przyrodniczo -rekreacyjno-historycznych lasów Lubniewicko – Sulęcińskich. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Sulęcin OCHK zajmuje wschodnią część Obrębu Sulęcin i zachodnią część Obrębu Sieniawa - krajobraz urozmaicają  jeziora w tym jeziora ZPK „Lubiatowskie Uroczysko", torfowiska, rzeźba terenu. Do najciekawszych obiektów przyrodniczych na terenie OChK poza wspomnianym ZPK należą użytki ekologiczne, liczne źródliska,  występujące chronione i rzadkie gatunki roślin (m.in. rosiczki, widłaki) i zwierząt (m.in. bielik, bocian czarny). Do cenniejszych obiektów kulturowych należą grodziska, cmentarzyska, średniowieczne osady, kamienne kościoły oraz  liczne stanowiska archeologiczne.

OCHK - ,,10 - Dolina Postomii"

Obszar o powierzchni 2 457,35 ha. Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym obszaru jest Uchwała Nr XLV/534/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z dnia 3 marca 2014r., poz. 564).

Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie wartości przyrodniczo -rekreacyjno-historycznych malowniczej doliny Postomii wraz z okalającymi ją lasami. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Sulęcin OCHK zajmuje zachodnią część Obrębu Sulęcin - krajobraz urozmaicają liczne torfowiska, rzeźba terenu, w tym rynny polodowcowe. Do najciekawszych obiektów przyrodniczych na terenie OChK należą liczne źródliska,  występujące chronione i rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Do cenniejszych obiektów kulturowych należą cmentarzyska, średniowieczne osady, kamienne kościoły oraz  liczne stanowiska archeologiczne.

Mapa form Ochrony Przyrody