Wydawca treści Wydawca treści

użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są  zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej- naturalne zbiorniki wodne, śródpolne
i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.  
Na terenie Nadleśnictwa Sulęcin znajduje się 16 użytków ekologicznych zajmujących powierzchnię 101,03 ha o nazwach: „Jeziorna", „Mokradła na Jeziornej Strudze", „Mszar Wełniankowy", „Buszenko", „Żurawina", „Żurawina I", „Poligon", „Długie", „Bagno zwyczajne", „Bagno zwyczajne I", „Torfowisko Kopaniec", „Torfowisko Wysokie", „Glisno I", „Glisno II", „Bagno Kumaków", Bagno Kumaków II".