Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy

Zespołami przyrodniczo – krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne .
Na terenie Nadleśnictwa Sulęcin ustanowiono 1 Zespół przyrodniczo- krajobrazowy pod nazwą ,,Uroczysko Lubniewsko" o powierzchni 1143,02 ha. Akt prawny Rozp. nr 3 Woj. Lub. z dnia 21.02.02 (Dz.Urz.  Woj. Lub. nr 30, poz. 347 z dnia 1 marca 2002r.)

Rozciąga się pomiędzy Lubniewicami i Sulęcinem.  Nazwę „Uroczyska"  przyjęto  od jeziora Lubniewsko (240,96 ha), które stanowi 17% powierzchni  ZPK.  Już w okresie międzywojennym w okolice Sulęcina i Lubniewic przyjeżdżali liczni turyści i dla nich wydano pierwszy przewodnik, w którym opisano trasy wycieczek turystycznych wokół jeziora. Geologicznie obszar uformowany został w wyniku bezpośredniej akumulacji lodowcowej ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Efektem działalności lodowca jest duża mozaika gleb i niezwykle urozmaicona rzeźba terenu. Na niewielkich powierzchniach różnice wysokości dochodzą do kilkudziesięciu metrów. Liczne jary i wąwozy, które porastają drzewostany bukowe, przypominają swoim wyglądem tereny podgórskie. Duża różnorodność warunków glebowych w połączeniu z mikroklimatem znajduje swoje odzwierciedlenie w zróżnicowaniu zbiorowisk roślinnych.  Świat roślin reprezentowany jest przez ok. 300 gatunków, a 15 z nich podlega ochronie ścisłej, jak np.: rosiczka okrągłolistna, bluszcz pospolity.

Świat zwierzęcy w wodach i na lądzie "Uroczyska" jest również bardzo bogaty. W wodach można spotkać gąbki, wirki, skąposzczety, pijawki, małże, raki i 24 gatunki ryb, a w przybrzeżnych trawach i mokradłach różne płazy i gady oraz piękne motyle. Ptaki lęgowe i prawdopodobnie lęgowe reprezentują co najmniej 90 gatunków. Do najciekawszych można zaliczyć:  bielika, bociana czarnego /strefa/, żurawia, zimorodka. Licznie występuje zwierzyna płowa, dziki, borsuki, lisy, jeże i drobne gryzonie. Wody Jez. Lubniewsko oscylują na pograniczu I i II klasy czystości. Jez. Lubniewsko zasilane jest przez   liczne strumienie, w większości mające swoje źródliska w obrębie ZPK „Uroczysko Lubniewsko". Największe dopływy to:
Potok Glisno - około 4 km długości,
Czerwony Potok - około 2,8 km długości,
Potok pod Grodziskiem - ponad 2,5 km długości,
Struga Stawki - ponad 1,5 km długości,
Struga Wierczowska - ponad 1 km długości,
Struga Bystra - ponad 0,4 km długości.

Położenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ,,Uroczysko Lubniewsko"

Mapa uroczyska