Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Natura 2000 w obrębie Nadleśnictwa Sulęcin

Obszar Natura 2000 - Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008

Obszar o powierzchni 6 771,02  ha. Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym obszaru jest Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG siódmy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (dokument nr C(20123) 7358) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr 741 z dnia21 grudnia 2013 r.). Dla tego typu obszaru można stosować pełną procedurę z art. 6 Dyrektywy Siedliskowej. Wydaniem rozporządzenia Ministra Środowiska obszar ten formalnie stanie się Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk.

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o Ochronie Przyrody Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkpolskim w dniu 18 maja 2016r. zmienił zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008.

 

 

Mapa przedstawia obszary Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Sulęcin

 

Zobacz gdzie w Europie znajdują się Obszary Natury 2000: natura2000.eea.europa.eu/#